Moment decydującego wejścia w życie literackie Rosji przypadł dla Maksyma Gorkiego na lata szczególnie intensywnego i złożonego fermentu intelektualnego. Zapoczątkowane w życiu społecznym i politycznym przez marksistów, w literaturze i sztuce przez modernistów przewartościowanie uznanych wartości osiągnęło szczytowe natężenie z końcem wieku. W 1898 r. Górki, nie bez trudności, wydał dwa tomy wspomnianych Szkiców i opowiadań. Dwadzieścia opowiadań, drukowanych uprzednio w gazetach i czasopismach i nie zauważonych przez krytykę, przyniosło młodemu pisarzowi bezprzykładną sławę. Wydany w roku następnym tom trzeci dopełnił dzieła. Górki stał się nagle niemal legendarnym ?władcą umysłów i serc”. Początki tej niezwykłej kariery pisarskiej były nader skromne. Zadebiutował w 1892 r. opowiadaniem Makar Czudra w tyfiiskiej gazecie ?Kawkaz”. Później przez sześć lat publikował dużo, dorabiając zarazem pisywaniem kiepskich felietonów do gazet prowincjonalnych. W jego dorobku, obejmującym ponad sto utworów, znaleźć można sporo opowiadań świadczących o nacisku literatury współczesnej, często są to próby wręcz naśladowcze. Górki wykorzystał doświadczenia narodników, zwłaszcza spopularyzowany przez nich w poprzednim dziesięcioleciu szkic-reportaż oraz ?szkic z natury” mający swe źródła w ?szkicu fizjologicznym”; sięgał do rozpowszechnionego szkicu–felietonu, zwłaszcza tzw. ?portretu” i ?typu” wywodzącego się z naturalizmu; czerpał z zasobów uznanych mistrzów słowa: Sałtykowa-Szczedrina, Korolenki. Wyjątkowy fakt  Czechowa.