Technik telekomunikacji to kierunek, który realizowany jest według państwowej podstawy programowej w państwowych technikach, a także w publicznych lub niepublicznych szkołach policealnych. Cykl kształcenia odbywa się w trzech trybach ? stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym,  nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, a uczeń po zakończeniu szkoły uzyskuje od MEN tytuł zawodowy. Uczeń po ukończeniu kierunku technik telekomunikacji potrafi montować, uruchamiać i konserwować urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń. Potrafi także posługiwać się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno ? pomiarową. Absolwent kierunku przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach telekomunikacyjnych, informacyjnych, instytucjach posiadających własne sieci i systemy łączności, punktach sprzedaży naprawy sprzętu telekomunikacyjnego, a także do założenia swojej własnej działalności gospodarczej.