Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których kontrahenci sporządzają umowę zamiany. Podlega ona analogicznej regulacji jak umowa sprzedaży. Przepisy kodeksu cywilnego określają, w jakich sytuacjach zamiana nieruchomości jest dopuszczalna. Przede wszystkim niezbędne jest dotrzymanie formy aktu notarialnego. Zamiana nieruchomości, jako czynność prawna kwalifikowana, zawsze musi być sporządzona w takiej formie. Dzięki temu będziemy mogli mieć pewność, że własność poszczególnych nieruchomości zostanie w sposób prawidłowo przeniesiona na kontrahentów biorących udział w danej czynności prawnej. Kancelaria Notarialna Kraków wyjaśni nam wszelkie kwestie związane z przeniesieniem własności. Przede wszystkim notariusz sporządzi akt notarialny dla każdego z domów, które są przedmiotami umowy zamiany. Niezwykle istotne jest, aby dotrzymać formy aktu notarialnego, ponieważ w innym wypadku czynność prawna będzie obwarowana sankcją nieważności. Przy zamianie domów konieczne jest również zgodne porozumienie stron.