rp_zdrowie4.jpgOkoło 80% dawki wchłania się po podaniu doustnym, maksymalne stężenie w surowicy 2 h po podaniu dawki 2,5 mg/kg masy ciała wynosi 5 Mg/ml. Okres półtrwania u człowieka jest długi — ok. 8 h. Lek wydala się głównie z moczem, we frakcji nie zmienionej, w postaci aldehydu i pochodnej kwasu dwukarboksylowego. Niewielka część leku wydala się z kałem. Dotychczas stosowanie etambutolu było ograniczone ze względu na opisywane zaburzenia widzenia, spowodowane pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego, którego pierwszymi objawami są niewyraźne widzenie i nieodróżnianie barw. Po odstawieniu etambutolu i leczeniu zaburzenia zwykle ustępują, a ponadto można im zapobiegać stosując mniejszą dawkę: 25 mg/kg masy ciała przez 60 dni, a następnie 15 mg/kg masy ciała. Ten schemat dawkowania etambutolu został powszechnie wprowadzony i działania toksyczne na narząd wzroku obserwuje się obecnie rzadko; np. Lees i wsp. stwierdzili tylko l przypadek wśród 72 chorych leczonych mniejszymi dawkami. Przed zaleceniem stosowania etambutolu należy zbadać pole widzenia i zdolność widzenia barw i ostrzec chorego, aby przerwał leczenie, jeśli wystąpią zaburzenia wzroku. Jednakże nie jest pewne czy rutynowe badania okulistyczne pozwalają na wnioskowanie co do prawdopodobnych działań toksycznych.