W Polsce powszechne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostało dane każdemu wykonującemu pracę w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP. Sposób realizacji powyższego prawa oraz obowiązki pracodawcy wyznacza ustawa z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, a w szczególności jej dział X: „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Zgodnie z przepisami prawa pracy za stan bhp w zakładzie pracy ponosi odpowiedzialność pracodawca. Natomiast funkcje konsultacyjne i kontrolne z zakresu bhp wypełnia służba BHP. Istotne zadania jakie nałożone są na specjalistów do spraw BHP to analiza okoliczności i przyczyn powstałych wypadków w pracy. Taka analiza to nie tylko opracowanie wymaganej prawem dokumentacji powypadkowej, ale również zaplanowanie stosowanych działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie powstaniu takich wypadków w przyszłości. Na pewno jednym z tych działań to przeprowadzanie szkolenia BHP, na którym zaprezentowane będą powstałe w zakładzie pracy wypadki, a także będą rozpatrzone przyczyny i okoliczności powstałych wypadków przy pracy. Często działaniami profilaktycznymi są zmiana organizacji pracy, naprawa niesprawnych maszyn i urządzeń, zakup nowych maszyn, czy też zakup i wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej. Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie działania profilaktyczne powinny być zrealizowane, a za zrealizowanie tych działań będą odpowiedzialne wyznaczone osoby. Będą to bezpośrednio przełożeni, jeżeli będzie potrzeba zmian w organizacji pracy, czy też służba BHP, która przeprowadzając szkolenia BHP będzie zobowiązana do zwrócenia szczególnej uwagi pracownikom na zagrożenia, w związku z którymi w zakładzie wydarzyły się wypadki w pracy. Podsumowując wypadek, który powstaje w przedsiębiorstwie pokazuje, że „coś poszło nie tak” i należy jak najszybciej zaplanować wszystkie możliwe działania, aby przyczyny i wszelkie nieprawidłowości związane z wypadkiem były usunięte.