W finansach przedsiębiorstw, analiza finansowa przeprowadzana wewnętrznie, przy użyciu takich wskaźników jako wartość bieżąca netto oraz wewnętrzna stopa zwrotu. Kluczowym obszarem korporacyjnej analizy finansowej jest ekstrapolacja wyników z przeszłości danej firmy, takich jak przychody brutto lub marża, do oszacowania przyszłych wyników spółki. Pozwala to na prognozowanie budżetu i podejmowanie decyzji na podstawie wcześniejszych tendencji, takich jak poziom zapasów.
Istnieje również zewnętrzna analiza finansowa, przeprowadzana przez analityków finansowych dla celach inwestycyjnych. Analitycy mogą wykonywać podejścia inwestycyjne odgórnie lub podejścia inwestycyjne oddolne. Podejście odgórne najpierw szuka możliwości makroekonomicznych, takich jak wysoka skuteczności sektorów, a następnie idąc w dół przechodzi do najlepszych firm w tym sektorze. Podejście oddolne, skupia się na konkretnej firmie i prowadzi podobną analizę stosunku do osób prawnych analizy finansowej, patrząc na wyniki osiągnięte w przeszłości oraz oczekiwane wyników jako wskaźniki inwestycyjne.