Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

II półrocze

data

wydarzenie

odpowiedzialni

12.02.2018 r.

Początek II półrocza

13. 02. 2018

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu

Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele

19-21. 03. 2018

Rekolekcje wielkopostne

19-21. 03. 2018

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele

29. 03-3.04. 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

21.03.2018

Wybory „belfra ekonoma” i „najsympatyczniejszego ucznia ekonoma”.

Samorząd Szkolny

 22.03.2018

Wystawienie przewidywanych ocen ndst  na koniec roku w klasach maturalnych

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

23.03.2018

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst w kl. maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

23.03.2018

Wywiadówki w klasach maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

27.03. 2018

Dzień Otwarty Ekonoma dla gimnazjalistów, Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele

9. 04. 2018

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

10.04. 2018

Powiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

17. 04. 2018

Dzień otwartej szkoły dla rodziców

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

20.04 2018

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

Nauczyciele, wychowawcy

24.04.2018

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych

Dyrektor, wychowawcy klas

27. 04. 2018

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły,

Dyrektor, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny

30.04 -3. 05. 2018

Dni  wolne od pracy

7. 05-1.06. 2018

Praktyki zawodowe

Klas II TOT/TH,  III TOT/TH ,

III TŻ, III TH, III aTE, III TSE

Opiekunowie praktyk

maj 2018

Egzaminy maturalne wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

OKE, dyrekcja

4. 05. 2018

Początek egzaminów maturalnych

w sesji wiosennej, pisemny egzamin maturalny z j. polskiego- pp, pr- godz. 14:00, dzień wolny od zajęć lekcyjnych

OKE, dyrekcja

07. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny

z matematyki- pp, dzień wolny od zajęć lekcyjnych

OKE, dyrekcja

8. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny

z jęz. angielskiego-pp-dzień wolny od zajęć; pr- godz. 14:00

OKE, dyrekcja

9. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny

 z matematyki- pr

OKE, dyrekcja

10. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny

z biologii – pp+pr; 14:00- historia sztuki

OKE, dyrekcja

11. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny

z WOS- pp+ pr

OKE, dyrekcja

14. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny

z fizyki i astronomii  pp+pr- godz. 9:00; godz. 14:00 geografia pp+pr

OKE, dyrekcja

15. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny

z języka niemieckiego pp, godz. 14:00-jezyk niemiecki  pr

OKE, dyrekcja

16. 05. 2018

pisemny egzamin maturalny z chemii  godz. 9:00- pp+pr, godz. 14:00 z historii pp+pr

OKE, dyrekcja

05 –25. 05. 2018

część ustna egzaminów maturalnych

OKE, dyrekcja

17. 05. 2018

Wystawienie przewidywanych ocen ndst  – końcoworocznych

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

18. 05. 2018

Powiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach ndst  – końcoworocznych

wychowawcy

31.05-1.06. 2018

Boże Ciało, dni wolne od nauki

4. 06. 2018

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

5. 06. 2018

Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Do 15. 06. 2018

Wystawienie ocen rocznych

Nauczyciele przedmiotów

19. 06. 2018

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

dyrekcja

19.06.- 4. 07. 2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu CKE

22. 06. 2018

Zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja, wychowawcy, Samorząd Szkolny

22. 06. 2018

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/18

Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele

3. 07. 2018

Przekazanie świadectw maturalnych

OKE

25-26. 06. 2018

Przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania

Wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele

27. 06 – 19.07. 2018

Praca Komisji Rekrutacyjnej wg harmonogramu PCR w Bytowie, awans zawodowy nauczycieli

Przewodniczący i członkowie Komisji, dyrektor

Wg harmonogramów Komitetów Olimpiad

 i Konkursów

Udział uczniów w konkursach

i olimpiadach

Nauczyciele

25 .06. – 31. 08. 2018

Ferie letnie

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

I Półrocze

data wydarzenie odpowiedzialni
04.09.2017 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrekcja
Do 05.09.2017 r. Wprowadzenie danych uczniów i planów lekcji w dzienniku elektronicznym. wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

P. Wroński

11. 09.2017 r. Kiermasz podręczników opiekunowie SU
Do 11.09.2017 r. Zmiany w bazie danych w dziennikach klas pierwszych. wychowawcy kl. I
15. 09. 2017 r. Zamieszczenie rozkładów w bazie dziennika elektronicznego wszyscy nauczyciele
21. 09.2017 r. Walne zebranie rodziców kl. I-zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, wybór Rad Klasowych dyrekcja, pedagog i wychowawcy kl. I
Do 22.09.2017 r. Rozpoznanie potrzeb i sytuacji ucz.

kl. I oraz analiza wyników testów kompetencji

wychowawcy klas I i pedagog, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
26. 09. 2017 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrekcja
Do 30.09.2017 r. Akcja informacyjna o zakresie i procedurach egz. maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, wychowawcy kl. maturalnych, nauczyciele kl. maturalnych
13.10. 2017 r. Obchody DEN. Otrzęsiny kl. I. Dyrekcja, nauczyciele, SU
10. 11. 2017 r. Apel z okazji Święta Niepodległości E. Pałasz, J. Włodarczyk
11.11. 2017 r. Święto Niepodległości – udział Sztandaru w uroczystościach P.Wroński
11. 2017 r. Próbne egzaminy maturalne

„Matura próbna z Operonem”

dyrekcja, naucz. przedmiotów ogólnych w kl. maturalnych
16. 11. 2017 r. Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych wszyscy nauczyciele
28. 11. 2017 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych. wszyscy nauczyciele
29 .11. 2017 r. Dzień otwartej szkoły dla rodziców Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
11-22. 12. 2017 Praktyka zawodowa w klasie II aTE opiekunowie praktyk
15. 12. 2017 r. Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Nauczyciele uczący klasy maturalne
15. 12. 2017 r. Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych
19. 12. 2016 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele.
Do 20. 12. 2017 r. Wystawienie przewidywanych ocen ndst na I półrocze wszyscy nauczyciele
21. 12. 2017 r Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst wychowawcy klas
22.12.2017 r. Klasowe spotkania wigilijne, szkolne kolędowanie. wychowawcy klas
23.12.2017- 1. 01. 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
Do 8. 01. 2018 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach I-III nauczyciele
9. 01. 2018 r. Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach wychowawcy klas
Do 19 . 01. 2018 r. Wystawienie ocen na I półrocze nauczyciele
23 .01.2018 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dyrekcja
24-26. 01.2018 r. Wywiadówki okresowe wychowawcy klas
26. 01. 2018 r. Koniec pierwszego półrocza w klasach I -III
01.2018 r Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych w kl. maturalnych
01. 2018 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z harmonogramem CKE
29. 01.-11.02. 2018 r. Ferie Zimowe
13.02.2018 r Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu. dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.