Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

II półrocze

data

wydarzenie

odpowiedzialni

28.01.2019  Początek II półrocza
5. 02. 2019 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele
15.03.2019 Wystawienie przewidywanych ocen ndst  na koniec roku w klasach maturalnych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
18.03.2019 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst w kl. maturalnych Wychowawcy klas maturalnych
18.03.2019 Wywiadówki w klasach maturalnych Wychowawcy klas maturalnych
19.03. 2019 Dzień Otwarty Ekonoma dla gimnazjalistów, Powiatowe Targi Edukacji i Pracy Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele
1. 04. 2019 Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
2.04. 2019 Powiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych
2. 04. 2019 Dzień otwartej szkoły dla rodziców Dyrekcja, wszyscy nauczyciele
8-10. 04. 2019 Rekolekcje wielkopostne
9. 04. 2019 Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele
12.04 2019 Wystawienie ocen w klasach maturalnych Nauczyciele, wychowawcy
16.04.2019 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych Dyrektor, wychowawcy klas
18-23.04. 2019 Wiosenna przerwa świąteczna
26. 04. 2019 Zakończenie nauki dla klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły, Dyrektor, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny
28.04- 25.05. 2019 Wyjazd uczniów na staż zawodowy do Anglii, Niemiec i Hiszpanii Opiekunowie stażu
29.04 -3. 05. 2019 Dni  wolne od pracy
6. -31.05. 2019 Praktyki zawodowe

Klas II TOT/TH,  III TOT/TH ,

III TŻ, III TH, III TE, III TS

Opiekunowie praktyk
maj 2019 Egzaminy maturalne wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE OKE, dyrekcja
6. 05. 2019 Początek egzaminów maturalnych

w sesji wiosennej, pisemny egzamin maturalny z j. polskiego- godz. 9:00 pp, godz. 14:00-pr, dzień wolny od zajęć lekcyjnych

OKE, dyrekcja
07. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny

z matematyki- godz. 9:00 pp, dzień wolny od zajęć lekcyjnych

OKE, dyrekcja
8. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny

z jęz. angielskiego-godz. 9:00 pp-dzień wolny od zajęć; godz. 14:00-pr

OKE, dyrekcja
9. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny

z matematyki- godz. 9:00 pr

OKE, dyrekcja
10. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny

z biologii -godz. 9:00  pp+pr; 14:00- WOS pp+pr

OKE, dyrekcja
14. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny

z języka niemieckiego- godz. 9:00  pp, godz. 14:00-jezyk niemiecki pr

OKE, dyrekcja
15. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny z geografii  godz. 9:00- pp+pr OKE, dyrekcja
20. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny z historii godz. 14:00- pp+pr OKE, dyrekcja
22. 05. 2019 pisemny egzamin maturalny z języka włoskiego -godz. 14:00 pr OKE, dyrekcja
06 –25. 05. 2019 część ustna egzaminów maturalnych OKE, dyrekcja
17. 05. 2019 Wystawienie przewidywanych ocen ndst  – końcoworocznych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
18. 05. 2019 Powiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach ndst  – końcoworocznych

wychowawcy
4. 06. 2019 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
5. 06. 2019   Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
Do 14. 06. 2019 Wystawienie ocen rocznych Nauczyciele przedmiotów
17. 06. 2019 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dyrekcja
17.06.- 4. 07. 2019 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu CKE
20. 06. 2019 Boże Ciało, dzień wolny od nauki
21. 06. 2019 Zakończenie roku szkolnego Dyrekcja, wychowawcy, Samorząd Szkolny
21. 06. 2019 Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/19 Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele
4. 07. 2019 Przekazanie świadectw maturalnych OKE
25-26. 06. 2019 Przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania Wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele
27. 06 – 19.07. 2019   Praca Komisji Rekrutacyjnej wg harmonogramu PCR w Bytowie, awans zawodowy nauczycieli Przewodniczący i członkowie Komisji, dyrektor
Wg harmonogramów Komitetów Olimpiad

i Konkursów

Udział uczniów w konkursach

i olimpiadach

Nauczyciele
24 .06. – 30. 08. 2019 Ferie letnie

I półrocze

data wydarzenie odpowiedzialni
03.09.2018 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrekcja
Do 04.09.2018 r. Wprowadzenie danych uczniów i planów lekcji w dzienniku elektronicznym. wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

P. Wroński

11. 09.2018 r. Kiermasz podręczników opiekunowie SU
Do 7.09.2018 r. Zmiany w bazie danych w dziennikach klas pierwszych. wychowawcy kl. I
7. 09. 2018 r. Zamieszczenie rozkładów w bazie dziennika elektronicznego wszyscy nauczyciele
18. 09.2018 r. Walne zebranie rodziców kl. I-zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, wybór Rad Klasowych dyrekcja, pedagog i wychowawcy kl. I
Do 25.09.2018 r. Rozpoznanie potrzeb i sytuacji ucz.

kl. I oraz analiza wyników testów kompetencji

wychowawcy klas I i pedagog, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Do 30.09.2018 r. Akcja informacyjna o zakresie i procedurach egz. maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, wychowawcy kl. maturalnych, nauczyciele kl. maturalnych
2. 10. 2018 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrekcja
12.10. 2018  r. Obchody DEN. Otrzęsiny kl. I., Stanisławy dyrekcja, nauczyciele, SU
9. 11. 2018 r. Apel z okazji Święta Niepodległości E. Pałasz, J. Włodarczyk,

M. Koterba, M.Kożyczkowska

11.11. 2018 r. Święto Niepodległości – udział Sztandaru w uroczystościach P.Wroński
11. 2018 r. Próbne egzaminy maturalne dyrekcja, naucz. przedmiotów ogólnych w kl. maturalnych
15. 11. 2018 r. Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych wszyscy nauczyciele
29. 11. 2018 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych. wszyscy nauczyciele
4 .12. 2018 r. Dzień otwartej szkoły dla rodziców Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
10-21. 12. 2018 Praktyka zawodowa w klasie II TE opiekunowie praktyk
14. 12. 2018 r. Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Nauczyciele uczący klasy maturalne
14. 12. 2018 r. Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych
18. 12. 2018 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele.
Do 20. 12. 2018 r. Wystawienie przewidywanych ocen ndst na I półrocze wszyscy nauczyciele
21. 12. 2018  r Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst wychowawcy klas
21.12.2018 r. Klasowe spotkania wigilijne, szkolne kolędowanie. wychowawcy klas
24.12.2018- 1. 01. 2019  r. Zimowa przerwa świąteczna
Do 8. 01. 2019 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach I-III nauczyciele
9. 01. 2019 r. Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach wychowawcy klas
Do 18 . 01. 2019 r. Wystawienie ocen na I półrocze nauczyciele
22 .01.2019 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dyrekcja
23-24. 01.2019 r. Wywiadówki okresowe wychowawcy klas
25. 01. 2019 r. Koniec pierwszego półrocza w klasach I -III
01.2019 r Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych w kl. maturalnych
01. 2019 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z harmonogramem CKE
5.02.2019 r Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu. dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele
11.-24.02. 2019 r. Ferie Zimowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.