Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

REGULAMIN

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI ZSE-U im. Stanisława Staszica

 1.  Biblioteka wraz z czytelnią jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 2. Biblioteka szkolna pełni funkcję szkolnego centrum informacji.
 3.  Biblioteka szkolna współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną oraz rodzicami uczniów ZSE-U.
 4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele pracownicy ZSE-U.
 5. Studentom oraz uczniom innych szkół nie udostępnia się zbiorów po przez ich wypożyczenie, mogą oni natomiast korzystać ze zbiorów w czytelni.
 6. Biblioteka jest czynne przez 5 dni w tygodniu w godzinach wyszczególnionych na wywieszce informacyjnej.
 7. Biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów, promujące czytelnictwo, działalność informacyjną, bibliograficzną, tekstową.
 8. Każdy czytelnik posiada własną kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 9. Pierwsza karta biblioteczna wydawana jest nieodpłatnie, koszt każdej następnej wynosi 5,- zł.
 10. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu udostępniać za wyjątkiem nauczyciela bibliotekarza, jest przypisana imiennie każdemu czytelnikowi za pomocą kodu kreskowego.
 11. W razie zagubienia karty (zniszczenia) czytelnik jest zobowiązany natychmiast powiadomić nauczyciela bibliotekarza.
 12. Czytelnik wypożycza zbiory na podstawie przypisanej mu karty bibliotecznej.
 13. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca.
 14. Archiwalne numery czasopism można wypożyczać na okres jednego tygodnia. Numery bieżące nie podlegają wypożyczeniom, udostępniane są wyłącznie w czytelni.
 15. Korzystanie z wypożyczonych zbiorów wolno przedłużyć za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 16. Wszelkie zbiory powinny być zwrócone do wypożyczalni 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 17. Z księgozbioru podręcznego tj. słowników, encyklopedii, leksykonów, encyklopedii multimedialnych czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu w czytelni.
 18. Czytelnik korzystający ze zbiorów czytelni zobowiązany jest do wpisania się do Zeszytu odwiedzin czytelni, z zaznaczeniem rodzaju zbiorów, z których korzystał.
 19. Zauważone zniszczenie książki lub innych źródeł informacji należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 20. Za zniszczoną lub zagubioną książkę obowiązuje odpowiedzialność materialna.
 21. W takim wypadku czytelnik jest zobowiązany do odkupienia pozycji wyznaczonej przez nauczyciela bibliotekarza.
 22. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone zbiory.
 23. Poszanowanie książki jest obowiązkiem każdego czytelnika.
 24. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych i innych urządzeń mogących zakłócić ciszę oraz przechowywania odzieży wierzchniej i parasoli.
 25. Biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co określa oddzielny Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni.
 26. Przed korzystaniem z biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania go.
 27. Za całokształt pracy biblioteki odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI SZKOLNEJ

 1. Korzystanie ze stanowisk multimedialnych możliwe jest wyłącznie w godzinach pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z komputerów jest nieodpłatne.
 3. Pierwszeństwo dostępu do stanowisk multimedialnych posiadają uczniowie wykonujący pracę lub zadanie w ramach zajęć dydaktycznych lub poszukujący informacji w sieci internet.
 4. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.
 5. Każdy uczeń korzystający z komputerowych stanowisk multimedialnych jest zobowiązany do wpisania się do Zeszytu odwiedzin czytelni.    
 6. Zabrania się:

– korzystania ze stron o treściach pornograficznych, erotycznych, stron propagujących przemoc, szerzących nienawiść, nietolerancję oraz wszelką ideologię totalitarną,

– wysyłania wiadomości tekstowych sms,

– korzystania z wszelkich gier komputerowych bez wiedzy i zgody nauczyciela    bibliotekarza,

– instalowania własnych programów, komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen itp.),

– kopiowania oprogramowania dostępnego w sieci Internet oraz ze sprzętu należącego do bibioteki,

– zmieniania ustawień pracy komputera oraz instalowania własnych wygaszaczy i tapet,

– używania pamięci przenośnej typu pendrive oraz podłączania innych pamięci   zewnętrznych (np. telefonów komórkowych, kart pamięci),

– korzystania z komputerów w celach zarobkowych i hazardowych oraz innych niezgodnych z prawem (np. seksting, stalking, cyberprzemoc itd.)

 1. Dozwolone jest korzystanie z poczty e-mail, wyszukiwanie informacji, korzystanie z programów zainstalowanych i pakietów multimedialnych, wykonywania zadanych prac w ramach zajęć dydaktycznych.
 2. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo wyznaczenia stanowisk komputerowych, na których obowiązuje zakaz korzystania z portali społecznościowych. Dane stanowisko przeznaczone jest tylko i wyłącznie do pracy.
 3. Drukowanie oraz korzystanie ze skanera możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu tego nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.
 5. Nieprzestrzeganie regulaminu podlega karom przewidzianym Statutem Szkoły.
 6. Obowiązkiem każdego czytelnika jest wykonywanie poleceń nauczyciela bibliotekarza.
 7. Wszelkie przypadki niesubordynacji będą zgłaszane do Dyrektora szkoły.

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.