rp_lekarz26.jpgAnalog adeniny, powoduje zahamowanie biosyntezy zasad purynowych. 35—60% leku wydala się przez nerki w ciągu 24 godzin. W przypadku jednoczesnego podawania allopurynolu zwiększa się toksyczność 6-MP, dlatego dawkę tego leku należy zmniejszyć do 25% dawki należnej. Objawy uboczne: uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego, rzadziej wątroby, zmiany zapalne płuc. DTIC. Jest analogiem strukturalnym 5-aminoimidazolo-4-karboksamidu, prekursora zasad purynowych. Powoduje zahamowanie syntezy białek, DNA i RNA. Szybko wydala się przez nerki, w niewielkim stopniu przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Objawy uboczne: nudności i wymioty, zwykle w pierwszym dniu leczenia, zapalenie jamy ustnej, uszkodzenie szpiku z neutropenią i małopłytkowością, gorączka i bóle mięśniowe przypominające grypę. 5-FIuorouracyl (analog zasady pirymidynowej — uracylu). Hamuje syntezę DNA, uszkadza RNA po wbudowywaniu w jego cząsteczkę. Działa w czasie całego cyklu podziału komórkowego. Objawy uboczne: nudności, wymioty, biegunka, owrzodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, uszkodzenie szpiku i wątroby, objawy móżdżkowe.